برای تماس با نشریهی غرفهی آخر از یکی از دو نشانیی زیر استفاده کنید:
 
برای ارسال مطلب یا هر گونه اظهار نظر در مورد محتوای نشریه:
ghorfeh@mtirehgol.com
 
برای اظهار نظر در مورد امور فنیی سایت:
techsup@mtirehgol.com