شناسنامه:

نام: غرفهی آخر  
سردبیر و ویراستار: ملیحه تیره گل
طراح، گرافیست، و مسئول امور فنی: عزیز عطائی
تاریخ انتشار نخستین شماره: آبان 1383، نوامبر 2004
 
      دیدگاه مقالههای منتشر شده در "غرفهی آخر"، الزاماً دیدگاه این نشریه نیست.
      "غرفهی آخر" فقط آثار تایپ شده با برنامهی ورد 2000 و XP را میپذیرد.
 

2004-2006 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/17/2016 .