چیستیهای غرفهی آخر

نیستیها

غرفهی آخر نشریهای سیاسی نیست؛ مرزبندی ایدهئولوژیک ندارد؛ جهان وطن نیست؛ ناسیونالیست نیست؛ فمنیست نیست؛ شناسههای درون مرزی یا برونمرزی، زیر زمینی یا رو زمینی، رسمی یا غیر رسمی را به دنبال ادبیات فارسی یدک نمیکشد؛ اصل گرامیی تنوع را به مسلخ هیچ ایسم و بایدی نمیسپارد، یعنی، زال/ فرزندِ متفاوتِ ادبیات را به قلهی قاف تبعید نمیکند؛ غرفهی آخر به معنای حرف آخر هم  نیست؛ مدعیی کاری استثنائی هم نیست.

هستیها

غرفهی آخر نشریهای ادبی/ سیاسی/ اجتماعی/ فمینیستی است. یعنی نه گفتن به قدرتهای عینی و ذهنیی خودکامه را، البته و صد البته، با زبان هنر، دلیل وجودیی خود میداند؛ خواه این قدرت، سیاسی باشد، مانند سرکوبگر تنوع اندیشه، بیان، زبان، مذهب، نژاد، و فرهنگ؛ خواه فرهنگی و جامعهشناختی باشد، مانند یکهتازیی پیر و مرشد و مراد؛ خواه معرفت شناختی باشد، مانند سرکوب و ستم جنسی؛ یا خواه قدرتی باشد هستیشناختی، مانند مرگ. و این، یعنی که غرفهی آخر،  روبهروی مدعیی حرف آخر است؛ و حرمت بزرگتر را هم زمانی میگزارد، که بزرگتر (از هر سنخی که باشد)، رویش و هستیی مستقل دیگری را در کنار پیکر ستبر خود باور کند.

شرایط و روش کار

1) از آن رو که غرفه دار، زبانهای اقوام دیگر ایرانی را  نمیداند، وطنِ غرفهی آخر زبان فارسی است، حال از هر زبانی که به فارسی برگشته باشد.

2) غرفهی آخر، به قلمروهای شعر، داستان، نقد و پژوهش، ترجمه به فارسی، گفتوگو، معرفیی کتاب، معرفیی نویسندگان و شاعران اختصاص دارد. 

3)  مطالب غرفهی آخر شامل قانون حق مؤلف است، و بازچاپ آنها یا با لینک یا با ذکر مأخذ آزاد است.

4)  بازتابها را جدی میگیرد و آنها را منعکس میکند؛ مگر آن که بازتاب دهنده خود را جدی نگرفته باشد. 

5) آثاری را برای انتشار میپذیرد که با نرمافزار وُرد، و به دبیرهی جدانویسی تایپ شده باشند.

6)  برای تداوم، نیازمند یاریی یاران است، هم در زمینهی ارسال اثر و هم در زمینهی پیشنهاد.

7) غرفهی آخر، به یاریی دانش و مهارتهای فنیی عزیز عطایی (در کار وب) هستی یافته است.

سردبیر و ویراستار
ملیحه تیره گل
 سنت لوییس- میزوری
12 نوامبر 2004

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/17/2016 .