"عجایب خلقتی دیدم در این دشت"

"عده" ی "قا" سررفته

نفرین

از مجموعهی شعر: از خفای "خود"،

ملیحه تیره گل (م. رازین)، انتشارات مزدا، 1988

سپارش راه

مهاجرت

با تاریخ

از مجموعهی شعر: از خفای "خود"،

ملیحه تیره گل (م. رازین)، انتشارات مزدا، 1988

فرایند

از مجموعهی شعر: از خفای "خود"،

ملیحه تیره گل (م. رازین)، انتشارات مزدا، 1988

بیابان

پیرامون شناسنامهیما

ملیحه تیره گل

 

سی سال ادبیات فارسی در تبعید

ملیحه تیره گل

 

خود در خط ِ برکه، در خط ُ جام

مليحه تيره گل

 

مقالههای زیر بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند:

شورش بر "سنت ادبی ِ" پیشینیان، دغدغه نسل دوم نویسندگان

ملیحه تیره گل  (دویچه وله) 

 

ادبیات فارسی در تبعید؛ در گفتوگو با ملیحه تیره گل

رادیو زمانه 

 

ادبيات ما ادبيات تعليق است.#1583;بيات تعليق است.

گفتوگوی یوسف علیخانی با ساسان قهرمان

 

واقعاً قضیّه چیست؟

مليحه تيره گل

 

مسخ يا محاکمه؟

يادداشتی برای مليحه تيره گل (منتقد شاعر نويسنده کتاب مقدمه ای بر ادبيات تبعيد)

 با بحثی در پيوند با نظر او درباره  پست مدرنيسم

 ساسان قهرمان

 

نرود ميخ آهنين بر سنگ

مليحه تيره گل

 

مليحه تيره گل عزیز

ساسان قهرمان

 

بازگشت