30 سال 30 خرداد

عزیز عطائی

شعری از سوسن احمد گلی

من میشوم

چهار شعر تازه از

کوروش همهخانی

پاسخ به پروندهسازیهای يک مفتش فرهنگی

کانون نویسندگان ایران

دو شعر تازه

پرتو نوری علا

پــارههــا

رباب محب

چهار شعر تازه

شیدا محمدی

دو شعر برای یک عشق

سنگسار طاووس فردا - رضا فرمند

از عشق من ... - سوسن احمدگلی

برتریی عشق بر جنسیت

فهیمه فرسائی

زندگی که از آنِ نوشته شد مرگ بی مرگ!

زيبا كرباسي

چند شعر از پروین باوفا

پروین باوفا

انگار مثل همیشه

محمود معتقدی

پانچو ویلا

عزیز عطائی

یادداشتی بر معنای پست -

ژان-فرانسوا لیوتار

مترجم: عزیز عطائی

بکت سیاسی؟

تری ایگلتون

مترچم: عزیز عطائی

 

بازگشت